Hotarari ale consiliului local

H O T Ă R Â R E A Nr. 1 pentru aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2019 şi stabilirea situaţiilor în care se pot acorda ajutoare de urgenţă

H O T Ă R Â R E A Nr. 2 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pogoneşti, jud. Vaslui

H O T Ă R Â R E A Nr. 3privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza UAT Pogoneşti pentru anul şcolar 2019-2020

H O T Ă R Â R E A Nr. 4privind aprobarea Intelegerii de Cooperare între comuna Pogonesti , judeţul Vaslui din România şi satul Popeasca Raionul Stefan Voda din Republica Moldova

H O T Ă R Â R E A Nr. 5privind aprobarea actualizarii taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019

H O T Ă R Â R E A Nr. 6privind aprobarea elaborarii amenajamentului pastoral al comunei Pogonesti

H O T Ă R Â R E A Nr. 7privind alegerea presedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie si april 2019

HOTARAREA NR 8privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pajiştilor aflate în proprietate privată a comunei Pogonesti, județul Vaslui

HOTARAREA NR 9privind aderarea comunei Pogonesti la Asociaţia Comunelor din România ;

HOTARAREA NR. 10privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activității de audit public intern

HOTARAREA NR.11privind aprobarea programului de masuri pentru intretinerea drumurilor de interes local;

HOTARAREA NR 12privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. 114/2018 ai investiţiei „Infiintare retea de canalizare in comuna Pogonesti judetul Vaslui”

HOTARAREA NR. 13privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati conform O.U.G. 114/2018 ai investiţiei „Amenajare podete in comuna Pogonesti judetul Vaslui”

HOTARAREA NR. 14privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Pogonesti

HOTARARE NR 15privind încetarea de drept , prin demisie, a mandatului de consilier al domnului Andrei Dumitru

HOTARARE NR 16privind stabilirea numarului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019

HOTARARE NR 17privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrelor III şi IV, anul 2018

ANEXA 1 HCL 17

ANEXA 2 HCL 17

HOTARARE NR 18privind darea in folosinta gratuita a suprafeţei de 6.40 mp teren, apartinand domeniului public al Comunei Pogonesti, catre DELGAZ – GRID S.A

HOTARAREA NR 19privind validarea mandatului de consilier al domnului Cretu Vasile

hOTARAREA NR 21privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Pogonești

HOTARAREA NR 23privind cheltuirea excedentului bugetar la venituri proprii la sfârşitul anului 2018

HOTARAREA NR 24 privind modificarea Hotararii Consiliului Local din data de 05.07.2016 privind

Hotararea nr 20

Hotararea nr 22

HOTARAREA NR 26 alegerea presedintelui de sedinta

HOTARAREA NR 27 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2019

HCL nr 28 privind rectificarea bugetului local, etapa mai 2019

HCL nr 29 executia bugetara trimestrul I 2019

HCL nr 30 scoaterea din evidentele fiscale amenzi persoane dece

HOTARARE VALIDARE PRIMAR

HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2021